สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันที่ 29 มิ.ย. 60

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มีประชาชนแสดงความเห็นผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จำนวน 4 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัมพวา จำนวน  6 คน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางคนที จำนวน 10 คน  รวมทั้งสิ้น 23 คน จนถึงขณะนี้มียอดรวมผลการรับฟังความเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี จำนวน 614 คน

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.