เอกสารดาวน์โหลด

1. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 982/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  

2. หลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอน  และแนวทางปฏิบัติของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

3. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1655/2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  

4. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1656/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามที่ 983/2557 

5. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

6. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1022/2557 เรื่อง การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว และรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากกลุ่มมวลชน

7. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1070/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี

8. คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม มรา 2288/2562 เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  

 

 

 

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.