Articles

  

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

 

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด

โทร. 191

 

แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน

โทร. 199

 

ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

โทร. 1146

 

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว

โทร. 1155

 

ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์

โทร. 1192

 

กองปราบปราม

โทร. 1195

 

อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ

โทร. 1196

 

ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ

โทร. 1199

 

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

โทร. 1374

 

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

โทร. 1650

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทร. 1784

 

 

 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

 

ศูนย์ประชาบดี

โทร. 1300

 

ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม

โทร 1356

 

หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

โทร 1554

 

หน่วยแพทย์กู้ชีพกรุงเทพมหานคร

โทร 1555

 

ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โทร 1646

 

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

โทร 1650

 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โทร 1669

 

ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ

โทร 1691

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

โทร 1860

 

 

 

สายด่วนสำหรับบริการทางการแพทย์

 

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์

โทร. 1165

 

สายด่วนกรมสุขภาพจิต

โทร 1323

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทร 1330

 

ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร 1367

 

สายด่วนองค์การอาหารและยา

โทร 1556

 

สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

โทร 1665

 

สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

โทร 1666

 

สายด่วนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

โทร 1668

 

 

 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โทร. 1129

 

การไฟฟ้านครหลวง

โทร 1130

 

การประปานครหลวง

โทร 1125

 

การประปาส่วนภูมิภาค

โทร 1662

 

ชลประทานบริการประชาชน

โทร 1460

 

 

 

สายด่วนสำหรับติดต่อหน่วยงานราชการ

 

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

โทร. 192

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

โทร 1102

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

โทร 1111

 

กรมศุลกากร

โทร 1164

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โทร 1166

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โทร 1171

 

ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

โทร 1182

 

สายด่วนประกันภัย

โทร 1186

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โทร 1330

 

สายด่วนศาลปกครอง

โทร 1355

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร 1361

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โทร 1362

 

กรมการค้าต่างประเทศ

โทร 1385

 

กรมชลประทาน

โทร 1460

 

สำนักงานประกันสังคม

โทร 1506

 

สำนักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

โทร 1548

 

ศูนย์ดำรงธรรม

โทร 1567

 

กระทรวงศึกษาธิการ

โทร 1579

 

กระทรวงพลังงาน

โทร 1649

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โทร 1672

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

โทร 1676

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โทร 1694

 

กระทรวงการคลัง

โทร 1689

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน

โทร 1695

 

กรมสรรพสามิต

โทร 1713

 

กระทรวงวัฒนธรรม

โทร 1765

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร 1767

 

 

 

สายด่วนสำหรับติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

 

สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต

โทร. 1188

 

ธนาคารออมสิน

โทร 1115

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

โทร 1357

 

ธนาคารกรุงเทพ

โทร 1333

 

ธนาคารกรุงไทย

โทร 1551

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

โทร 1572

 

ธนาคารทหารไทย

โทร 1558

 

ธนาคารซิตี้แบงก์

โทร 1588

 

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)

โทร 1595

 

ธนาคารธนชาต

โทร 1770

 

ธนาคารไทยธนาคาร

โทร 0-2626-7777

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

โทร 0-2777-7777

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โทร 0-2645-9000

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

โทร 0-2285-1555

 

ธนาคารนครหลวงไทย

โทร 0-2828-8000

 

 

 

สายด่วนสำหรับสอบถามการขนส่ง

 

ตำรวจทางหลวง

โทร.1193

 

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

โทร 1197

 

กรมเจ้าท่า

โทร 1199

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

โทร 1384

 

บริษัท ขนส่ง จำกัด

โทร 1490

 

ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน

โทร 1543

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โทร 1543

 

กรมการขนส่งทางบก

โทร 1584

 

ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง

โทร 1586

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โทร 1690

 

บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด

โทร 1126

 

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

โทร 1318

 

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โทร 1566

 

บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด

โทร 1771

 

สหกรณ์แท็กซี่สยาม 

โทร 1661

 

TAXI-RADIO

โทร 1681

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โทร 0-2131-5700 
ต่อ 1301

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทร 0-2132-9950 

 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โทร 0-2269-319, 
0-2269-3199

 

กรมการบินพลเรือน

โทร 0-2286-0506, 
0-2286-0594

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย

โทร 0-2537-9198

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โทร 0-2938-3666

 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

โทร 08-1821-3424

 

 

 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

 

TOT

โทร. 1100

 

AIS

โทร 1175

 

TRUE

โทร 1331

 

DTAC

โทร 1678

 

 

 

สายด่วนสำหรับค้นหาเบอร์โทรศัพท์

 

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์

โทร. 1113

 

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT

โทร 1133

 

บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง 

โทร 1188

 

 

 

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ

 

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย

โทร 181

 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

โทร 1545

 

สถานีวิทยุ จส.100

โทร 1137

 

สถานีวิทยุ สวพ.91

โทร 1644

 

สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน

โทร 1677

 

สมาคมเสริมสร้างครอบครัว

โทร 1761

 

ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี

โทร 1192

 

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ

โทร 1359

 

สายด่วนเมาไม่ขับ

โทร 1717

 

 

 

   

 

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free.