optionen handel.

วิสัยทัศน์

 

 

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน 

แหล่งผลิตอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย

เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มีมูลค่าสูง

มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙