แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2042. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 7/2564 21 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 18
2041. การจัดส่งเอกสารโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 11
2040. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงครามประจำเดือน กันยายน 2564 15 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 73
2039. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 13 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 44
2038. เรื่อง แจ้งกำชับให้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎและระเบียบอย่างเคร่งครัด 08 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 79
2037. การจัดทำตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 - 2570) 08 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 50
2036. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 7/2564 07 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 49
2035. เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 07 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 54
2034. ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 04 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 83
2033. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 03 กันยายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 34
2032. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2564 03 กันยายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 15
2031. ขอเชิญประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 03 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 43
2030. เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 02 กันยายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 191
2029. เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (fake news) 23 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 42
2028. การเตรียมดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 100
2027. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน สิงหาคม 2564 18 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 164
2026. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 93
2025. การจัดส่งโครงการสำคัญที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 35
2024. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือที่ สส 0017.2/11349 ลว 17 ส.ค. 64) 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37
2023. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณของกระทรวง กรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หนังสือที่ สส 0017.2/ว11348 ลว 17 ส.ค. 64) 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 71
2022. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37
2021. โครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 59
2020. ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 4/2564 15 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 41
2019. เรื่อง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม 13 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 83
2018. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 13 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 79
2017. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 6/2564 13 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38
2016. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 11 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 51
2015. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 09 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 263
2014. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 6/2564 05 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 73
2013. เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน (เงินเหลือจ่าย) 04 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 90
2012. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2099/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผนวก ฉ 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 100
2011. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 144
2010. ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564 03 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 35
2009. เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับต่างด้าวกัมพูชา ลาว และเมียนมาฯ 29 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 107
2008. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 5/2564 28 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 89
2007. โครงการจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสมุทรสงคราม 23 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 125
2006. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564) 23 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 156
2005. การประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนหลักการพัฒนาแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 51
2004. รายงานผลการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 21 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 47
2003. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2564 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 60
2002. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 20 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 187
2001. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 5/2564 16 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 101
2000. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 14 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 241
1999. ข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 06 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 124
1998. การตรวจราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2564 05 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 49
1997. การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 05 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 72
1996. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 02 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 177
1995. การเตรียมดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 23 มิถุนายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 81
1994. รายงานผลการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 22 มิถุนายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 61
1993. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2564 17 มิถุนายน 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 55

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙