แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
2119. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 12 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 60
2118. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 เดือนมีนาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 6
2117. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 17 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 7
2116. เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 09 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 32
2115. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ 09 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 7
2114. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 05 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 22
2114. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 03 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 81
2113. เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 และของทุกปี 29 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 138
2112. การแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงทรัพย์สินโครงการแก้มลิงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม 28 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 22
2111. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 6/2565 21 เมษายน 2565 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 25
2109. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 1/2565 21 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 24
2110. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 20 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 101
2109. เรือง มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 20 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 67
2108. รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 20 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 16
2106. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแก้มลืงทุ่งหิน จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565 20 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 22
2107. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน เมษายน 2565 18 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 140
2105. ประเด็นการตรวราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 11 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 26
2104. เรื่อง มอบหมายภารกิจในการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 04 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 137
2103. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 04 เมษายน 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 154
2102. การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 29 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 42
2101. เร่งรัดการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 22 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 43
2100. เรืองมอบหมายภารกิจในการจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2 15 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 148
2099. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 15 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 156
2098. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 47
2097. เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 14 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 128
2096. เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มีนาคม 2565 10 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 237
2095. เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองฯ 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 99
2094. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 115
2093. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 5/2565 07 มีนาคม 2565 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 52
2092. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย” 24 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 63
2091. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 18 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 167
2090. ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 66
2089. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีกรอบวงเงินของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 4 (ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์) 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 98
2088. เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 228
2087. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2565 09 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 55
2086. แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 78
2085. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 81
2084. การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2) เพื่มเติม 26 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 55
2083. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 3/2565 25 มกราคม 2565 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 76
2082. เรื่อง การประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน มกราคม 2565 17 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 290
2081. กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม 14 มกราคม 2565 เขียนโดย หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 73
2080. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 14 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 88
2079. แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 มกราคม 2565 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 97
2078. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของ ผวจ.สส. เฉพาะ ผนวก ก 05 มกราคม 2565 เขียนโดย Sakulna 479
2077. รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2565 27 ธันวาคม 2564 เขียนโดย ศอ.ปส.จ.สส. 77
2076. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 11/2564 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 87
2075. ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เดือนกันยายน 2564 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 83
2074. เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 11/2564 24 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 132
2073. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ 213
2072. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม (ก.บ.จ.สส.) ครั้งที่ 10/2564 20 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 64

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙