ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก : กิจกรรมมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สส. ๒๐๑๕ - บ้นคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครา ระยะทาง ๓.๑๕๕ กม. 28 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองช่อง ปากอ่าว - ศาลเจ้าแม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ตุลาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 1 รายการ 16 ตุลาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง สายทางเข้าแก้มลิงทุ่งหิน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 02 ตุลาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส. 2014 - บ้านคลองช่อง ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 02 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบางน้อยใน - บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ.๑-๐๐๓๒) ตำบลจอมปลวก ,ตำบลดอนมะโนรา อำเภอดบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กันยายน 2563
ขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน ๑ รายการ ที่ สส.(ข)/๕/๒๕๖๓ 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองแม่กลอง (หลวงพ่อบุญมาประชาอุปถัมภ์) วัดสวนแก้ว หมู่ที่ ตำบลลาดใหญ่ - คลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านบังปืน - บ้านดอนสาม (สส.ถ.๑-๐๐๒๗) ตำบลนาตะเคียน อำเภอเือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 สิงหาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตำบลบางแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) 19 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิถุนายน 2563
ประกาศฯ เรื่อง โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 : กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายคันกั้นน้ำเค็มอัมพวา ฯ 31 มีนาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก กิจกรรมปรับปรุงป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวและอุปกรณ์ความปลอดภัย สาย สส.2021 ทล. ชะอำ 31 มีนาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 10 แห่ง 31 มีนาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองขุดหนองบัว ฯ 31 มีนาคม 2563
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.2014 - บ้านคลองช่องฯ 31 มีนาคม 2563
ประกาศจังหวัด เรื่อง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สส.4004 - บ้านดอนบุกฯ 23 มีนาคม 2563

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙