ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตติกคอนกรีต สายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมวด: ข่าวประกวดราคา
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 12 กันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ตติกคอนกรีต สายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙