พันธกิจ

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2556

 

 

1. บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. กำกับ ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสมุทรสงครามตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙