ยุทธศาสตร์

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 23 กันยายน 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  สร้างเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

 

 

                       *************************************************************

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙