ยุทธศาสตร์

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 23 กันยายน 2556

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

 

                       *************************************************************

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙