วิสัยทัศน์

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 06 กันยายน 2556

 


เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำ

แหล่งอาหารทะเลและผลผลิตเกษตรปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

ร่วมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙