วิสัยทัศน์

หมวด: เกี่ยวกับหน่วยงาน
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 06 กันยายน 2556

 

 

เมืองแห่งวิถีชีวิต 3 น้ำอย่างยั่งยืน 

 แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรปลอดภัย  

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙