การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2562

                ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นายอดิเรก แตงอ่อน ขนส่งจังหวัดฯ และนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ในฐานะเลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ต.ค. ๒๕๖๑ - เม.ย. ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ของจังหวัดสมุทรสงครามในภาพรวม รายปี (รายอำเภอและรวมทั้งจังหวัดฯ) ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ) ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเฉพาะช่วงเทศกาล ปีใหม่ ๕ ปี ย้อนหลัง (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ) รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมือง อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา ด้านการบังคับใช้กฏหมาย ได้มีการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในปีที่ผ่านมาสามารถนำรถรับให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินได้ อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านวิศวกรรมจราจร ได้มีการสำรวจจุดเสี่ยงความปลอดภัยทางถนนพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อจัดทำแผนของบประมาณในการแก้ไข ซ่อมแซมผิวจราจร จัดสร้างจุดกลับรถแบบหยุดน้ำ จัดทำสัญญานไฟจราจร เพิ่มป้ายสัญลักษณ์จุดกลับรถและป้ายเตือน ปรับปรุงเกาะกลางถนนและทางเดินเท้า ส่วนทางด้านขนส่งจังหวัดฯ ได้มีการดำเนินการตรวจจับความเร็ว ตรวจสภาพรถโดยสาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งด่านตรวจจับความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ ใบขับขี่และตรวจสมุดขับรถอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙