ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านปรก

            ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางภัทรานิษฐ์ ศรีทับทิม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม คณะติดตามประเมินผลพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตำบลบ้านปรก ซึ่งเป็นตำบลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่งมอบหมายให้ตรวจติดตามประเมินผลสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม: จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ...

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

               ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

              ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา ในฐานะเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม...

วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา

           ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อัตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา และคณะศิษย์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้นายวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา เพื่อส่งนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา จำนวน ๙ ชุมชนที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือ โดยนำไปแจกให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องออกมารับที่วัดบางกะพ้อม

อ่านเพิ่มเติม: วัดบางกะพ้อม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และยากจนในชุมชนเทศบาลตำบลอัมพวา

บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) มอบตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

           ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นายเกรียงเดช ลิมปอารยะกุล ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ ๑.๒ พร้อมด้วยนางญาณิศา กตเวทวารักษ์ โทรศัพท์จังหวัดสมุทรสงครามและพนักงาน ส่งมอบความห่วงใยตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับบุคคลกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม: บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) มอบตู้ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในเขตพื้นที่ตลาดน้ำบางน้อย
  2. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียน ต่ออายุ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3. ชุดเคลื่อนที่เร็วจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมจัดระเบียบในการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชน
  4. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กพิเศษที่กำลังศึกษาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

หมวดหมู่รอง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙