ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาผู้แทนราษฎร

                        ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด,พันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด,นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ ,นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม

                  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จัดขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ...

การประชุมเตรียมพร้อมการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นวาระสำคัญของจังหวัด

              ในวันอังคารที ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ จังหวัด ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกจิรโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายชัยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมพร้อมการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ โดยเป็นวาระสำคัญของจังหวัด

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์และสวัสดิการชุมชนแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวีรีส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคประชาชน และเกษตรกรที่ประสบปัญหาให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

          ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๐ที่บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
  2. โครงการรวมพลังจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  3. พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  4. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดดำรงอิสลาม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙