ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 09 ธันวาคม 2559
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 07 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคนที 07 ธันวาคม 2559
การจำหน่าย (ขาย) พัสดุ ทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๔ รายการ 07 ธันวาคม 2559
จำหน่าย (ขาย) พัสดุโดยการทอดตลาด 07 ธันวาคม 2559
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง 07 ธันวาคม 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุุทรสงคราม 07 ธันวาคม 2559
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 02 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 29 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านลัดตาช่วย 29 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 29 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 29 พฤศจิกายน 2559
การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามม 29 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา 28 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมลูกรังเพื่อก่อสร้างที่ทำการ อบต.ท่าคา หมู่ที่ ๒ 28 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 28 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ 28 พฤศจิกายน 2559
การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแม่กลอง 28 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม 28 พฤศจิกายน 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙