ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
การประมูลราคาขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน ๖๔ รายการ 15 กันยายน 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่๒) 11 กันยายน 2560
อัตราค่าห้องพักอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๘ 04 กันยายน 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้าศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา 04 กันยายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ก่อสร้างรั้ว และก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด (แห่งใหม่) หมู่ที่ ๔ 29 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสายแม่กลอง - ท่าจีน (คลองขุดใหม่) ชายทะเลเขตเมือง 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTVชนิดไร้สาย พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับติดตั้งในพื้นที่เขตตำบลบางแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv ชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28 สิงหาคม 2560
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน - สาธุ หมู่ที่ ๔ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านโคกเกตุ - วัดสี่แยก วัดประชา หมู่ที่ ๗ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศิริมงคล หมู่ที่ ๓ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอมรวดี - บ้านลัดตาช่วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายโพงพาง 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวัดศรีสุวรรณคงคาราม ถึงคลองตะเคียน เชื่อมต่อเส้นทางหน้าบริษัทไทลักซ์และบ้านนางย้อย แสงสุวรรณ 25 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙