ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (พารา AC ) สค.๒๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านลาดใหญ่ 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (พารา AC) สส.๒๐๕๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ เมืองสมุทรสงคราม (ตอนสมุทรสงคราม) 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (พารา AC) สส.๓๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ - บ้านบางสะใภ้ 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (พาราAC) สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (พารา AC) สส.๕๐๐๘ 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม 08 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 08 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและทันตแพทย์ 04 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 04 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างขยายถนนทางเข้าบ้านกำนันอโนชา 04 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที 04 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 04 พฤศจิกายน 2559
สอบราคาโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน ๒ แห่ง 04 พฤศจิกายน 2559
เรียกสอบราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 04 พฤศจิกายน 2559
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๕๐๐๖ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร งานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย สส.๔๐๐๕ 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิยจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญานจราจร งานอำนวยความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญานจราจร 29 ตุลาคม 2559
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญานจราจร 29 ตุลาคม 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙