ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน แบบหอถังสูง หมู่ที่ ๓ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดพวงมาลัย 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๖ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้ออมกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม คสล.หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านอดีตผู้ใหญ่เล็ก ทองอยู่คง หมู่ที่ ๔ 03 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ 03 มีนาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 01 มีนาคม 2560
ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน 01 มีนาคม 2560
การขายทอดตลาดบ้านพักนายอำเภออัมพวา 01 มีนาคม 2560
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง หมู่ที่ ๘ 01 มีนาคม 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมรางระบายน้ำ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลขายทอดตลาดถังยางเปล่า จำนวน ๗๖ ถัง 27 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลายคลองหุบพลับ หมู่ที่ ๘ 27 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบริเวณวัดบางประจันต์ หมู่ที่ ๑ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวัดประชา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดบางแคใหญ่ (ต่อจากของเดิม) 21 กุมภาพันธ์ 2560
สอบราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (เพิ่มเติม) 21 กุมภาพันธ์ 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙