ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv ชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 28 สิงหาคม 2560
ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพ 28 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอู่มะดัน - สาธุ หมู่ที่ ๔ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก พร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายบ้านโคกเกตุ - วัดสี่แยก วัดประชา หมู่ที่ ๗ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศิริมงคล หมู่ที่ ๓ 25 สิงหาคม 2560
สอบราคจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านอมรวดี - บ้านลัดตาช่วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปลายโพงพาง 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวัดศรีสุวรรณคงคาราม ถึงคลองตะเคียน เชื่อมต่อเส้นทางหน้าบริษัทไทลักซ์และบ้านนางย้อย แสงสุวรรณ 25 สิงหาคม 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาลานกิจกรรมอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์นันทนาการและเรียนรู้พื้นที่ ตำบลท่าคา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าคา 25 สิงหาคม 2560
สอบราคาจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 25 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โจครงการจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเดชาดิศร 23 สิงหาคม 2560
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองขุดเล็ก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาพุ่ม) หมู่ที่๓ 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ประเภทงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สส.๓๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ - บ้านจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 23 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.(คลองด่านตอนใน) หมู่ที่ ๒ 23 สิงหาคม 2560
การจำหน่ายเพื่อดำเนินการจำหน่ายวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ 22 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙