ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองยายแพง (สะพานแดงเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลยายแพง 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโรงธรรม - บ้านลัดจวน หมู่ที่ ๕ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓ (ข้ามคลองเตาปูนเล็ก) 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (สายบ้านตาเถรยายขาว) หมู่ที่ ๓ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน / คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่เฉพาะส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันภายในอาคารศาลากลางจังหวัด ทั้ง ๒ หลัง และพื้นที่ภายนอกอาคาร ลานจอดรถ สวนหย่อม สนามหญ้าประจำปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๑ 22 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 21 สิงหาคม 2560
แก้ไขกำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อกสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2560
แก้ไขกำหนดวันดูสถานที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนไกรชนะ ถนนประสิทธิ์พัฒนาช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีกการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล๓ (โรงเจ) 21 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ถนนธรรมนิมิตช่วงข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด ภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการกก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คิดพื้นที่ลาดยางฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๘, ๒ ตำบลบางคนที 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาาจ้างโจครงการจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 17 สิงหาคม 2560
สอบราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชายถนน (ครั้งที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองโคน 17 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙