ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน (เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ) สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน ๑๖๐ ชุด 17 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ เสียงตามสาย ,กล้องวงจรปิด ,ถนนเพชรสมุทร ,ถนนราชญาติรักษา ,ถนนเกษมสุขุม ,ถนนศรีจำปา ,ถนนธรรมนิมิต ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รถยนต์ผู้โดยสารหลังคาสูง จำนวน ๑ คัน 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.(ฝั่งตรงข้าม รพ.สต.ฉู่ฉี่) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางจะเกร็ง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง/หินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านปราโมทย์ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสะพานเทศบาล ๑ 16 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโจครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,เสียงตามสาย ,กล้องวงจรปิด ,ถนนเพชรสมุทร ,ถนนราชญาติรักษา ,ถนนเกษมสุขุม ,ถนนศรีจำปา ,ถนนธรรมนิมิต ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ,เสียงตามสาย ,กล้องวงจรปิด, ถนนเพชรสมุทร ,ถนนราชญาติรักษา, ถนนเกษมสุขุม ,ถนนศรีจำปา ,ถนนธรรมนิมิต ,ถนนไกรชนะ ,ถนนประสิทธิ์พัฒนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน ๔๑ เครื่อง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่แยกหลัก รายงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๒๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านสี่แยก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 16 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกในหมู่บ้านเชื่อมถนน ซอยคลองเขิน ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเขิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร พร้อมฝั่งท่อระบายน้ำ ตำบลคลองเขิล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราขรหินคลุก บริเวณบ้านนายมานพ โชตินัย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย สส.๔๐๑๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านคุ้งกระถิน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างและๆฟสัญญาณจราจร รายงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย สส.๒๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - เมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย สส.๒๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - บ้านคลองแขก อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย . ๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมากิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก รายการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย สส.๔๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๓ - บ้านปากน้ำ อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 11 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 08 สิงหาคม 2560
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 สิงหาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙