ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาซื้อรถรถชมวิว 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้ออุปกณร์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
การจำหน่ายพัสดุหมดความจำเป็น 04 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 04 กุมภาพันธ์ 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 30 มกราคม 2557
ขายทอดตลาดยางรถยนต์ 30 มกราคม 2557
การจำหน่ายพัสดุวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30 มกราคม 2557
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนผิวจราจร 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 30 มกราคม 2557
ประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อโทรทัศน์ 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ 30 มกราคม 2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพและสันทนาการสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า 30 มกราคม 2557
สอบราคาจ้าง 30 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา 30 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อครุภัทณ์ยานพาหนะและขนส่ง 30 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 30 มกราคม 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙