ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่สาร 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) 14 กรกฎาคม 2560
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและขุดลอกคลอง จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (ซอยยายเวียน) หมู่ที่ ๔ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยคลองตรง ๑ - ๒ หมู่ที่ ๕ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔ กิจกรรม ๑๒ รายการ 14 กรกฎาคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องสุขาบริเวณด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองอัมพวา 13 กรกฎาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดอลงกรณ์หมู่ที่ ๑ ต.บางช้าง 13 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกระดังงา - บ้านปากง่าม 04 กรกฎาคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร 03 กรกฎาคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรโดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางโดยใช้หินคลุก 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัว - บ้านบางกระรี๊ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองใหม่ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านคลองสองร่อง หมู่ที่ ๗ 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัมนาโครงข่ายโลจิตติกส์เพื่อการเกษตรและการแปรรูป 29 มิถุนายน 2560
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบควบคุมและอุปกรณ์ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV) 29 มิถุนายน 2560
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๑๙๙ รายการ 29 มิถุนายน 2560
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 29 มิถุนายน 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙