ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 62 รายการ 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง 14 มกราคม 2557
สอบจ้างราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 14 มกราคม 2557
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชน 14 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณวัดบางวันทอง หมู่ที่ 9 14 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจำนวน 35 ราย 14 มกราคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 13 มกราคม 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาภูมิภาค 13 มกราคม 2557
สอบราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 3 รายการ 20 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานเจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4601 สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙