ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้าง 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 เชื่่อมหมู่ 9 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 17 ธันวาคม 2556
สอบราคาจัดซื้ัอวัสดุ 16 ธันวาคม 2556
ประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานเอนกประสงค์วัดเหมืองใหม่ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางน้ำผึ้ง 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยวัดน้อยแสงจันทร์ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองจั่น 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนนโครงข่ายชุมชนธรรมนิมิต ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้าง 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 13 ธันวาคม 2556
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ 13 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ประสานความปลอดภัยระดับอำเภอ ที่พักสายตรวจ 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานอเนกประสงค์วัดเจริญรัตนาราม (เพชรรัตน์) 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกเกตุ-บ้านคลองแขก 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 09 ธันวาคม 2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 09 ธันวาคม 2556

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙