ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
ประกวดราคาจ้างโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่วัดบางแคใหญ่ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดโพงพาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมศาลหลักเมือง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกวดราจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนเชิงลาด หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ข้ามคลองบางนางลี่ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกัน 01 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น "โครงการแก้มลิงทุ่งหินจังหวัดสมุทรสงคราม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 01 กุมภาพันธ์ 2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 19 มกราคม 2561
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๒ รายการ 19 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 17 มกราคม 2561
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 15 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.๑-๐๐๗ สายบ้านบางขุน - บ้านบางสะแก ตำบลบางสะแก 15 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ.๑-๐๐๑๐ สายแยกทางหลวง สส.๒๐๐๓ -บ้านนางตะเคียน 15 มกราคม 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๕๓ รายการ 05 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ 29 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 22 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 22 ธันวาคม 2560
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 20 ธันวาคม 2560
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 19 ธันวาคม 2560
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 19 ธันวาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙