ข่าวประกวดราคา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
สอบราคซื้อวัสดุไฟฟ้า 31 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณวัดน้อยแสงจันทร์ หมู่ที่ ๔ 31 มกราคม 2560
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนามาตรฐานการบริการแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม 24 มกราคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน 24 มกราคม 2560
ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ 20 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางคนที 20 มกราคม 2560
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๔๓ รายการ 20 มกราคม 2560
สอบราคาซท้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสาร (รถตู้) 20 มกราคม 2560
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางจะเกร็ง 20 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (CEO) 17 มกราคม 2560
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น 17 มกราคม 2560
สอบราคาการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (เพิ่มเติม) 17 มกราคม 2560
สอบราคาจ้างเหมาโจครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองเขิน 09 มกราคม 2560
การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗๕ รายการ 04 มกราคม 2560
การประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 04 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างปรับปรุง/ซญ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท้ายหาด 04 มกราคม 2560
สอบราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๕ ชุด 04 มกราคม 2560
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส 04 มกราคม 2560
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ : โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๑ บ้านคลองขุดเล็ก 28 ธันวาคม 2559

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙