เดือน กันยายน 2557

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙