เดือน ตุลาคม 2557

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557

Attachments:
Download this file (doc571001.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]907 kB
Download this file (doc571002.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]143 kB
Download this file (doc571003.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]100 kB
Download this file (doc571004.pdf)ด่านศุลกากรแม่กลอง[ ]83 kB
Download this file (doc571005.pdf)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]306 kB
Download this file (doc571006.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]128 kB
Download this file (doc571007.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]283 kB
Download this file (doc571008.pdf)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]242 kB
Download this file (doc571009.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]163 kB
Download this file (doc571010.pdf)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]191 kB
Download this file (doc571011.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]101 kB
Download this file (doc571012.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]418 kB
Download this file (doc571013.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่[ ]262 kB
Download this file (doc571015.pdf)สำนักงานคลังสมุทรสงคราม[ ]130 kB
Download this file (doc571066.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]329 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙