เดือน ธันวาคม 2557

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

Attachments:
Download this file (doc571201.pdf)สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]259 kB
Download this file (doc571202.pdf)โครงการชลประทานสมุทรสงคราม[ ]2316 kB
Download this file (doc571203.pdf)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]197 kB
Download this file (doc571204.pdf)สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]187 kB
Download this file (doc571205.pdf)สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]339 kB
Download this file (doc571206.pdf)สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]132 kB
Download this file (doc571207.pdf)สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]994 kB
Download this file (doc571208.pdf)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม[ ]118 kB
Download this file (doc571209.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง[ ]407 kB
Download this file (doc571211.pdf)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]534 kB
Download this file (doc571212.pdf)สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]90 kB
Download this file (doc571213.pdf)องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่[ ]191 kB
Download this file (doc571214.pdf)สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]736 kB
Download this file (doc571215.pdf)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม[ ]368 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙