เดือน ตุลาคม 2560

พิมพ์

สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙