เดือน พฤษภาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙