เดือน ตุลาคม 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙