เดือน พฤศจิกายน 2561

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙