เดือน เมษายน 2562

พิมพ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙