496.คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๗๓/๒๕๕๙

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 11 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๕๗๓/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๖๖๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการแทน

Attachments:
Download this file (คำสั่งจังหวัด แก้ไข.pdf)คำสั่งจังหวัด แก้ไข.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]3565 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙