1457. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Intergrity and tran sparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1457. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Intergrity and tran sparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Attachments:
Download this file (1457. 5 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน.xls)1457. 5 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน.xls[เอกสารต้นเรื่อง]28 kB
Download this file (1457. 6 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก.xls)1457. 6 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก.xls[เอกสารต้นเรื่อง]27 kB
Download this file (1457.1 หนังสือนำ.pdf)1457.1 หนังสือนำ.pdf[เอกสารต้นเรื่อง]299 kB
Download this file (1457.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช..pdf)1457.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช..pdf[เอกสารต้นเรื่อง]335 kB
Download this file (1457.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันฯ ปี 2561.doc)1457.3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันฯ ปี 2561.doc[เอกสารต้นเรื่อง]71 kB
Download this file (1457.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562.doc)1457.4 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี 2562.doc[เอกสารต้นเรื่อง]315 kB
Download this file (1457.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันฯ ปี 2562 รอบ 6 เดือน.doc)1457.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันฯ ปี 2562 รอบ 6 เดือน.doc[เอกสารต้นเรื่อง]71 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙