1576. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันพุธ, 07 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1576. แนวทางการปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙