1735. แนวทางการปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีดชเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ ๑๖

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 16 มีนาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานอำนวยการ

1735. แนวทางการปฏิบัติการเสนอขอรับบำเหน็จความชอบ กรณีดชเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในหน้าที่ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ ๑๖

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙