1831. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณของกระทรวง กรม และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2565

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

1831. การจัดส่งโครงการในส่วนงบประมาณของกระทรวง กรม และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2565

Attachments:
Access this URL (/V2013/attachments/1831.rar)เอกสารแนบ[ ]0 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙