1959. เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรสงคราม

หมวด: เอกสารดาวน์โหลด
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 เขียนโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

1959. เรื่อง แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙