หนังสือแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ วันศุกร์, 21 ตุลาคม 2559 เขียนโดย Ampa

กำหนดการงานพิธี จังหวัดสมุทรสงคราม

1. กำหนดการสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2.  พิธีทางศาสนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   (ศาสนาคริสต์)

3.  พิธีทางศาสนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   (ศาสนาอิสลาม)

 

ประกาศ / หนังสือ / ข้อสั่งการ

สำนักพระราชวัง

1. ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

2. ประกาศสำนักพระราชวัง  เรื่อง การถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

 

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

2. แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0101/ว1814  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559)

3. ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0109/ว1816 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559)

 

4. ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติอันเนื่องเกี่ยวกับงานพระบรมศพ (เพิ่มเติม)  (ที่มา : สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 )

 

 

กระทรวงมหาดไทย

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5905  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5915  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว5930  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.4/ว5945  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

 

 

จังหวัดสมุทรสงคราม

1. หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส 0017.2/12834  ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

2. หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส 0017.2/12835  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

3. หนังสือจังหวัดสมุทรสงคราม ด่วนที่สุด ที่ สส 0017.3/12558  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙