รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2562

พิมพ์
หมวด: รายงานงบการเงิน
วันเผยแพร่ วันจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Ampa

รายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2562

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙