แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2446/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 4
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 8
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 12
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 23
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 5

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙