แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 2446/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 91
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 36
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2563 45
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 40
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29
รายงานการประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 45
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563 38
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 46
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 30

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙