Attachments:
Download this file (2-1.pdf)พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560[ ]286 kB
Download this file (2-2.PDF)พรบ.วิธีการงบประมาณ 2561[ ]142 kB
Download this file (2-3.PDF)พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561[ ]178 kB
Download this file (2-4.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560[ ]482 kB
Download this file (2-5.PDF)ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี 2562[ ]87 kB
Download this file (2-6.pdf)ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2562[ ]6304 kB
Download this file (2-7-1.PDF)การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704-ว33 ลว 18 ม.ค. 53)[ ]4330 kB
Download this file (2-7-2.pdf)ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณฯ(นร 0704-ว26 ลว13 ก.พ. 57)[ ]40 kB
Download this file (2-7-3.pdf)การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (นร 0704-ว68 ลว 29 เม.ย.2558)[ ]98 kB
Download this file (2-7-4.PDF)แนวทางพิจารณาฯ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ (นร 0704-ว37 ลว 06 ม.ค.2559)[ ]59 kB
Access this URL (/V2013/attachments/2-7-5.rar)ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ[ ]0 kB

 

Attachments:
Download this file (4-01.pdf)คู่มือแผนระดับ 3[ ]2281 kB
Download this file (4-02.pdf)นโยบายคณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2562[ ]10173 kB
Download this file (4-03.PDF)ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580)[ ]5835 kB
Download this file (4-04.pdf)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12[ ]3472 kB
Download this file (4-05.pdf)พรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 2560[ ]107 kB
Download this file (4-06.PDF)พรบ.แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 2560[ ]103 kB
Download this file (4-07.pdf)ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา[ ]2426 kB
Download this file (4-08.pdf)ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ[ ]1043 kB
Download this file (4-09.pdf)ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 2562[ ]86 kB
Download this file (4-10.pdf)สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน และค่าเป้าหมายของแผนแม่บท[ ]1150 kB
Download this file (4-11.pdf)สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12[ ]345 kB
Download this file (4-12.pdf)สรุปสาระสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ[ ]6756 kB
Download this file (4-13.pdf)สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ[ ]6631 kB

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙