การแถลงผลการปฏิบัติราชการและประมวลผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) จังหวัดสมุทรสงคราม

           นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการแถลงผลการปฏิบัติราชการและประมวลผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙