ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดปลาแม่กลอง

              นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุดติดตามตรวจสอบการจัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดปลาแม่กลอง ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๐๐ น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในตลาดปลาแม่กลองตามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงงานถูกกฎหมายและปลอดการค้ามนุษย์ 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙