พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐

               นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา โดยมีนายวงเทพ เขมวิรัตน์ นายอำเภออัมพวา กล่าวรายงาน ตามนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ ชี้แจงทำความเข้าใจความสำคัญของโครงการและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙