ประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด

            นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  เนื่องจากผักตบชวาที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ได้สร้างปัญหาอย่างมากมายทั้งการสัญจรทางน้ำ การสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมถึงปัญหาการกีดขวางการไหลระบายของน้ำ ตามแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎร แม้ทางจังหวัดสมุทรสงคราม จะมีการร่วมบูรณาการในการกำจัดอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙