ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

                นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องด้วยสำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรตคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙