โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

          จังหวัดสมุทรสงครามโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมทองอุไร ๓ โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โดยมีพ.อ.กฤษฎ์ พรมเฮียง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙