โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

         นายคันฉัตร  ตันเสถียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓๐ คน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะนำวิธีการตามการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ดังกล่าว ในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙