การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐   นายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายรังสรรค์ ตันเจริญ,นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙