optionen handel.

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) และรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน (ภาคเช้า)และการสาธิตวิธีการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ จำนวน ๔ ชุดปฏบัติการ (ภาคบ่าย) ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙