optionen handel.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม

              ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  นางสาวสิริณัฎฐ์ อินทะนิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา โดยมี คนพิการ ครอบครัวของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวจ้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙